Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Aż do 440 zł CASH BACK!

2019-07-02
Aż do 440 zł CASH BACK!

Narzędzia objęte promocją


Warunki uczestnictwa w promocji Festool Cashback („Promocja“)

Udział w promocji oznacza akceptację warunków uczestnictwa. 

1. Organizator
(1) Promocja jest organizowana przez Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Niemcy („Organizator“). 
(2) Promocja jest realizowana na zlecenie Organizatora przez agencję marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim („Agencja“), a wypłaty - przez Festool Polska Sp. z o.o. 

2. Uprawnienie do wzięcia udziału 
(1) Do udziału uprawniona jest każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz prawna, posiadająca miejsce zamieszkania/ siedzibę w Polsce („Obszar objęty promocją“). 
(2) Z udziału w promocji wykluczeni są klienci Organizatora oraz jego pracownicy, kadra kierownicza oraz przedstawiciele i przedsiębiorstwa z nimi powiązane, pracownicy Organizatora i przedsiębiorstwa z nimi powiązane. 

3. Przedmiot promocji
(1) Klienci końcowi, którzy zakupią w okresie obowiązywania promocji, od 01.07.2019 do 31.08.2019, produkt objęty promocją (patrz punkt 4) u partnera handlowego na obszarze objętym promocją i zarejestrują go w promocji najpóźniej do 13.09.2019, otrzymają zwrot kwoty („Cashback“) w wysokości uzależnionej od zakupionego produktu, wymienionej w tabeli „produkty objęte promocją“.
(2) Jedna osoba może zarejestrować w promocji maksymalnie cztery produkty. W ramach promocji, Cashback można otrzymać tylko raz na jedno urządzenie objęte promocją. Adresy e-mail, zdublowane adresy e-mail oraz numery kontrolne są weryfikowane. W promocji mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby z jednego gospodarstwa domowego/ firmy. Wielokrotny udział, sprzeczny z niniejszymi warunkami uczestnictwa, a także inne manipulacje powodują natychmiastowe wyłączenie uczestnika z promocji. 

4. Produkty objęte promocją
Cashback jest wypłacany zgodnie z niniejszymi warunkami uczestnictwa za produkty wymienione na liście produktów objętych promocją (dostępnej na stronie www.festool.pl/cashback) w wymienionej tam kwocie za dany produkt. Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe; produkty używane są wyłączone z promocji. Z promocji wyłączone są również produkty leasingowane. 

5. Udział w promocji
(1) Aby wziąć udział w promocji, klient końcowy musi przekazać/ udostępnić do 13.09.2019 na stronie promocji www.festool.pl/cashback następujące, poprawne i pełne informacje: 
- Nazwisko lub nazwa i adres uczestnika
- Adres e-mail uczestnika
- Numer kontrolny produktu podlegającego promocji
- Skan lub zdjęcie rachunku lub porównywalnego dowodu kupna, na którym jednoznacznie określona jest data zakupu oraz produkt
- Dane konta do przelewu Cashback 
(2) Potwierdzenie z platformy zakupowej lub inny paragon jako potwierdzenie zakupu są niewystarczające. Ponadto, dowód zakupu nie może być wystawiony na inną osobę niż uczestnik.
(3) Jeżeli wypłata Cashback stanowi dochód podlegający opodatkowaniu, obowiązek zapłaty podatku leży po stronie odbiorcy (klienta końcowego).
(4) Po wpłynięciu dokumentów uczestnictwa, uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie ich otrzymania od Agencji. Agencja ma prawo skontaktować się z uczestnikiem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z promocją poprzez e-mail lub listownie. 
(5) Informacje, które nie zostały przekazane w odpowiednim czasie, są nieczytelne, niekompletne lub w inny sposób nieprawidłowe, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń dotyczących udziału. 

6. Wypłata Cashback
(1) Sprawdzenie uprawnień do otrzymania Cashback zostanie zrealizowane przez Agencję, a Wypłata na rachunek wskazany przez uczestnika - przez Festool Polska Sp. z o.o.
(2) Wypłata zostanie zrealizowana najpóźniej (6) tygodni po złożeniu wpłynięciu kompletnych, złożonych terminowo dokumentów uczestnictwa. 
(3) W przypadku błędnego podania danych konta bankowego przez uczestnika, nie przysługuje mu prawo do otrzymania nowego przelewu.
(4) Roszczenie wypłaty Cashback nie podlega przeniesieniu. Wypłata w gotówce lub w produktach jest niemożliwa.

7. Obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty Cashback w przypadku zwrotu produktu
Jeżeli produkt objęty promocją, który został już zarejestrowany w promocji, zostanie zwrócony w ciągu sześciu miesięcy Cashback nie przysługuje. Już otrzymane kwoty należy zwrócić. 

8. Ochrona danych osobowych
(1) Dane przekazywane przez uczestników w ramach promocji są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora, Festool Polska Sp. z o.o. i Agencję wyłącznie w celu realizacji promocji, jak określono w niniejszych warunkach uczestnictwa. Uczestnicy mogą w każdej chwili odwołać zgodę na zapisywanie, przekazywanie i wykorzystywanie ich danych osobowych. W tym celu należy wysłać list do Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Niemcy) lub e-mail na adres data-protection@festool.com. W takim przypadku dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jednakże dalszy udział w promocji niestety nie będzie możliwy. 
(2) Dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do celu realizacji promocji.
(3) Po zakończeniu promocji dane osobowe uczestników zostaną usunięte, chyba że obowiązek przechowywania danych uniemożliwia ich usunięcie. Jeżeli jednak uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacyjnych poprzez umieszczenie krzyżyka w wyznaczonym polu, jego dane osobowe będą używane do tego celu przez TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG lub przedsiębiorstwa powiązane. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacyjnych ze skutkiem przyszłym. Wycofanie zgody należy kierować na następujący adres: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Niemcy) lub drogą mailową na adres data-protection@festool.com. 

9. Inne
(1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub zakończenia promocji bez wcześniejszego powiadomienia.
(2) Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów CISG). Właściwość miejscowa sądu do rozstrzygania wszelkich sporów prawnych jest wyznaczana przez siedzibę Organizatora.
(3) W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
(4) W okresie kampanii Cashback można również połączyć z naszą Promocją 18V.
(5) W przypadku pytań dotyczących realizacji promocji należy zwrócić się do festool.cashback@markenmehrwert.com 

  1. Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki serwisu Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis.
  2. „Kompleksowa naprawa gratis“ dotyczy również akumulatorów i ładowarek, nie dotyczy jednak pozostałych materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia oraz urządzenia po samodzielnym demontażu a także przypadku, gdy szkody powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania, używania nieoryginalnych części oraz zbyt intensywnej pracy.
Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2019
pixel