Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMEX.pl z dnia 1 stycznia 2023 roku.
 
                                                                                                                                                               I.            Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020 poz. 1740; dalej: k.c.).
3.       Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem internetowym (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której stanowi art. 221 k.c.
4.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której stanowi art. 431 k.c.
5.       Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
6.       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BIMEX.pl.
7.       Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem bimex.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
8.       Towar – produkty (rzeczy ruchome) prezentowane w Sklepie Internetowym.
9.       Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
10.   Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
11.   Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
12.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy przedsiębiorcą - BIMEX sp. jawna Rogozińska Anna i Nowak Grażyna wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094096 z siedzibą 62-300 Września, ul. Kościuszki 14 NIP: 7890006252 REGON: 630131266 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
13.   Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
14.   Usługa dodatkowa – oznacza usługę odpłatną, świadczoną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. montaż, uruchomienie).
15.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
16.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.).
17.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 2.1.            Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem bimex.pl.
 2.2.            Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.3.            Sklep internetowy, działający pod adresem bimex.pl, prowadzony jest przez BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SPÓŁKA JAWNA wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094096 z siedzibą 62-300 Września, ul. Kościuszki 14 NIP: 7890006252 REGON: 630131266 (dalej zwaną: BIMEX).
 2.4.            Dane kontaktowe BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SPÓŁKA JAWNA tel. 61 436 21 22; e-mail: sklep@bimex.pl adres do korespondencji: 62-300 Września, Gutowo Wielkie 7
 2.5.            Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
b)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
c)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
d)      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2.6.            Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)      przeglądarka internetowa Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych,
b)      minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 2.7.            W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2.8.            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BIMEX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 2.9.            Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bimex.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10.            Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 3.1.            Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 3.2.            Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3.3.            Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3.4.            BIMEX może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)      podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)      dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c)       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez BIMEX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię BIMEX.
 3.5.            Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BIMEX.
 3.6.            W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3.7.            Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla BIMEX,
e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3.8.            BIMEX może stosować plasowanie wyników wyszukiwania. Mechanizm został szczegółowo opisany w pkt. XI Regulaminu.
 3.9.            BIMEX nie stosuje mechanizmu  indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 4.1.            W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bimex.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4.2.            Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4.3.            W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4.4.            Klient może nabyć towar, którego konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową (Towar niepełnowartościowy), jeżeli wyraźnie i odrębnie zaakceptuje brak konkretnej cechy Towaru. Zamówienie towaru niepełnowartościowego jest możliwe wyłącznie po oświadczeniu przez Klienta, że został poinformowany o niespełnianiu przez ten towar wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta  oraz o akceptacji braku zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym sprzedawcy.
 4.5.            Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.       przedmiotu zamówienia, w tym informacje o zakupie towaru z elementami cyfrowymi lub towaru niepełnowartościowego;
b.      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.       wybranej metody płatności,
d.      wybranego sposobu dostawy,
e.      czasu dostawy.
 4.6.            W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4.7.            Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BIMEX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4.8.            BIMEX nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdza zawarcie umowy sprzedaży oraz jej warunki na trwałym nośniku.
 4.9.            Potwierdzenie o którym mowa w pkt. 4.8 BIMEX realizuje poprzez wysłanie do Klienta  wiadomości e-mail zatytułowanej: „BIMEX – potwierdzenie wpłynięcia zamówienia” zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia określonych w pkt. 4.5 oraz informacje o danych kontaktowych BIMEX, warunkach odstąpienia od umowy oraz reklamacji zakupionego towaru.
4.10.            Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.11.            Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
 5.1.            Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5.2.            Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą polską lub paczkomatami. Opis kosztów dostawy znajduje się na stronie bimex.pl w zakładce  płatności i dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5.3.            Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5.4.            Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy na trwałym nośniku następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail
 
VI. Ceny i metody płatności
 6.1.            Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 6.2.            W każdym przypadku obniżenia ceny Towaru, BIMEX uwidoczni obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W razie oferowania do sprzedaży Towaru w okresie krótszym niż 30 dni, BIMEX  uwidoczni informację o najniższej cenie obowiązującej od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.
 6.3.            Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a)      przelewem na numer konta bankowego 37 1050 1735 1000 0090 3090 7506,
b)      płatnością w systemie dotpay, idopay
c)       zapłata kartą płatniczą,
d)      płatnością podczas odbioru przesyłki.
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 7.1.            Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży może dotyczyć wszystkich albo niektórych Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7.2.            Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta)  wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 7.3.            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować BIMEX osobiście (pod adresem (BIMEX  - 62-300 Września, Gutowo Wielkie 7) lub pocztą elektroniczną (na adres: sklep@bimex.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może mieć formę pisma lub wiadomości e-mail.
 7.4.            Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7.5.            W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży  BIMEX zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BIMEX), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności BIMEX dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7.6.            Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres BIMEX, Gutowo Wielkie 7, 62-300 Września, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy.
 7.7.            Klient ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7.8.            Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
a.       o świadczenie usług, jeżeli BIMEX wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BIMEX utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.       w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.      w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.        Informacja na temat korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przesyłana jest do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta także wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
A – Konsumenci i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
(Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z umową)
8A.1.            Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
8A.2.            W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
8A.3.            Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: 
a.       opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b.      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
8A.4.            Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a.       nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b.      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
¾                 nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,  
¾                 przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,  
¾                 publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c.       być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d.      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
8A.5.             Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową  oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
8A.6.            Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a.       zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b.      niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
8A.7.            Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
8A.8.            Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
8A.9.            Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
8A.10.            Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
8A.11.            Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
8A.12.            Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a.       Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;  
b.      Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży; 
c.       brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży; 
d.      brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży; 
e.      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8A.13.            Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
8A.14.            Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
8A.15.            W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
8A.16.            Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie, w szczególności pocztą na adres BIMEX, mailowo na adres: sklep@bimex.pl oraz elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej.
8A.17.            Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
8A.18.            Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
8A.19.            Przepisy Rozdziału VIII.A. stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 
B - Przedsiębiorcy
(Rękojmia)
8B.1.            W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 
C - Gwarancja
8C.1.            BIMEX nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 
8C.2.            Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 9.1.            BIMEX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 9.2.            Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BIMEX o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 9.3.            Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bimex, Gutowo Wielkie 7, 62-300 Września, mailowo pod adres sklep@bimex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 9.4.            W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 9.5.            BIMEX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
X. Opinie o produktach
10.1.            BIMEX umożliwia Klientom publikację opinii o dostępnych Towarach. BIMEX zapewnia także weryfikację prawdziwości opinii (tj. weryfikację czy opinia opublikowana została przez podmioty posiadające lub korzystające z danego Towaru).
10.2.            BIMEX publikuje wyłącznie opinie Klientów, którzy złożyli oświadczenie o dokonaniu zakupu danego towaru.
10.3.            BIMEX w historii zakupów danego Klienta lub poprzez  weryfikację dowodu zakupu danego produktu.
10.4.            Wysyłając opinię Klient jest wskazuje: imię, adres e-mail oraz ocenę od 1 do 5 gwiazdek. Dodatkowo (dobrowolnie) Klient może przesłać opinię opisową.
10.5.            BIMEX zastrzega prawo odmowy publikacji opinii w uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie gdy opinia zawiera treści rażąco nieprawdziwe, obraźliwe, wulgarne, karalne lub naruszające cudze dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także gdy opinia nie odnosi się do Towaru.
10.6.            O facie zamieszczenia podejrzanej (nieprawdziwej opinii) można poinformować BIMEX telefonicznie lub mailowo.
 
XI. Sortowanie i plasowanie wyników wyszukiwania
11.1.            BIMEX umożliwia Klientom sortowanie Towarów według potrzeb Klienta. W tym celu BIMEX udostępnia możliwość wyboru i wyszukiwania Towarów według, co najmniej, następujących kryteriów:
a.       Sortuj po nazwie rosnąco (produkty pojawiają się w porządku alfabetycznym);
b.      Sortuj po nazwie malejąco (produkty pojawiają się w odwróconym porządku alfabetycznym);
c.       Sortuj po cenie rosnąco(produkty wyświetlają się w kolejności od najtańszego do najdroższego);
d.      Sortuj po cenie malejąco(produkty wyświetlają się w kolejności od najdroższego do najtańszego);
11.2.            BIMEX może stosować plasowanie wyników wyszukiwania, co polega na przypisywaniu określonym ofertom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Klienta po skorzystaniu z wewnętrznej wyszukiwarki na stronie internetowej sklepu niż pozostałym ofertom.
11.3.            Główne parametry determinujące plasowanie w wyszukiwarce:
a.       atrakcyjność sprzedażowa (produkty wyświetlają się w oparciu o liczbę dokonanych zamówień danego Towaru),
b.      cena,
c.       nazwa,
d.      data dodania produktu.
11.4.            Parametry determinujące plasowanie ofert mają za zadanie ułatwić i przyspieszyć znalezienie interesującego go produktu oraz zwiększenie Producentom/Dostawcom możliwości dotarcia  do docelowej grupy odbiorców.
11.5.            BIMEX nie stosuje odpłatnego pozycjonowania ofert.
 
XII. Postanowienia końcowe
12.1.            BIMEX  zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
12.2.            Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bimex.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
12.3.            Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BIMEX a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.4.            Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BIMEX a Klientem, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą  z uprawnieniami Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BIMEX
12.5.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
Załączniki:

Plasowanie
Reklamacje
Zwroty
Regulamin obowiązujący do 7 lutego 2023
Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2022

pixel